ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านด่านหฤโหด จากผู้สมัคร 1,149 คน มาเป็นตัวจริง 80 คนที่ได้ไป Young Webmaster Camp 13 ส่วนคนที่ไม่ผ่าน สะสมประสบการณ์มาประชันกันใหม่ปีหน้า อย่าเพิ่งถอดใจนะ โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ สู้ๆ ค่ะ

         **น้องๆที่ติดตัวจริงจะต้องโอน "เงินค่ามัดจำเพื่อยืนยันว่าสามารถไปค่ายได้จริง ซึ่งจะคืนในวันจบค่าย และส่ง "สำเนาบัตรนักศึกษา" (หรือทรานสคริปต์) , "หลักฐานการโอนเงิน" เพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 นาฬิกา

         *หากตัวจริงไม่ยืนยันสิทธิ์ ภายในเวลาที่กำหนด สิทธิ์จะตกเป็นของตัวสำรองตามลำดับรายชื่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางค่ายจะติดต่อตัวสำรองเมื่อมีการสละสิทธิ์เกิดขึ้น

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าค่าย Young Webmaster Camp 13 (ตัวจริง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1นางสาวกนกวรรณ พวันนา
2นายกรวิชญ์ ไทยฉาย
3นายกฤตนันท์ จำนงค์ฤทธิ์
4นายกวิน เจิดจรรยาพงศ์
5นายคณิศร หงษ์ทอง
6นายจิรัฏฐ์ อัครสุวรรณชัย
7นางสาวจุฑาวรรณ บวรวิวรรธน์
8นางสาวชญานิศ ตันธีระพงศ์
9นายณกมล อัศวยนต์ชัย
10นางสาวธรัญญา ชัยวงศ์ศรีอรุณ
11นางสาวปัณณทัต ศุภรัตโนดม
12นางสาวพรหมพร วิชญานุภาพ
13นายพรเทพ อาชัศศะชาติ
14นายพัชรพล สู่สุข
15นางสาวมินตรา เหล็กดี
16นายวัชรพงษ์ แดงปลาด
17นางสาวศุภานุช มณีเนตร
18นางสาวสนฉัตร รัตนวรรณาทิพย์
19นางสาวองค์อร วิทยธาดา
20นายไพบูลย์ สีบุญเรือง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1นางสาวขวัญวลัย สุดใจดี
2นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย
3นายดุสิต มยาเศส
4นายธนกฤต ขาวป้อม
5นางสาวธันยพร ปึงทิพย์พิมานชัย
6นายนลธวัช คงเจริญ
7นางสาวปานรวี นิลพันธ์
8นายพชรพล กมลวาทิน
9นายพสิษฐ์ นิยมทอง
10นายภูสิทธ์ กิตติธีรานุรักษ์
11นางสาวลภัสดา วิภัชชวาที
12นางสาวลลิดา คำโมง
13นายวรวลัญช์ ขันตี
14นายศุภวุฒิ ทิพผล
15นางสาวศุภิสรา เครือองอาจนุกูล
16นางสาวศุรินญาภัคก์ จึงสุระศักดิ์
17นางสาวสกุลรัตน์ พรหมวงศ์
18นางสาวสุจิตรา ปิ่นศิริ
19นายอนุสรณ์ กระเดื่องเดช
20นางสาวอัครยา บูรณะจรรยากุล
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1นางสาวSiraporn Tongurai
2นางสาวกมลพรรณ ลิ้วประเสริฐ
3นายกรชาล ตั้งผดุงรัชต์
4นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญไชย
5นางสาวญาดา ดีโรจนวงศ์
6นางสาวณัฐสรวงธร แก้ววิบูลย์พันธุ์
7นายนพดล เศรษฐกุลอนันต์
8นายบุลากร ไตรนภากุล
9นายพิชญ์พงษ์ เกษมสันต์
10นายภคนันท์ จุลเสน
11นางสาวมนต์มนัส ลีลาเลิศโสภณ
12นายยศกร ยามาซากิ
13นายวงศ์ณัฐ ชัยศิริพานิช
14นางสาววรัญญา กุลจรัสสุธี
15นางสาววิชชุวรรณ สุขไชยศรี
16นางสาวสุขวรางค์ แสนสุขสำราญ
17นายอติคุณ นาคนวลนิ่ม
18นางสาวอทิตยา สักกะพลางกูร
19นายเด่นพิพัฒน์ ใจตรง
20นางสาวเมวิกา เลิศสุวิมลกุล
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1นายกรวิท ชาญวิรวงศ์
2นายกฤตย์ กังวาลพงศ์พันธุ์
3นายกษิดิศ เอี่ยมทอง
4นายคมคณิต สัจจอุตตรา
5นายฉัตรเฉลิม เจริญวิเชียรฉาย
6นายชัยรินทร์ เนียมสุวรรณ
7นายชินนพร ซุ่นอื้อ
8นายธีรกร อานันโทไทย
9นายธีรภัทร เชาว์เพ็ชร
10นายนพณัฐ พลอยวงศ์
11นายพฤกษ์ ภคเมธาวี
12นายพัฒน์ ชีวะพัฒน์
13นายพีรพงษ์ ไมตรีวงษ์
14นายวรพล โอฬารวาณิชย์กุล
15นายวรพล รินสถิตนนท์
16นายวรัตม์ กวีพรพจน์
17นายศุภณัฐ อภิกุลวณิช
18นายเวศวรุศ งามดำรงเกียรติ
19นายเวหา สุวัฒน์พิศาลกิจ
20นายไชยศิริ ทิพย์อุตร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าค่าย Young Webmaster Camp 13 (ตัวสำรอง)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
สำรอง 1นายคุณนิธิ กิตติสุพัฒน์
สำรอง 2นางสาวจุฑารัตน์ เสมา
สำรอง 3นายชานน ดีประเสริฐกุล
สำรอง 4นายพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์
สำรอง 5นางสาวเมธินี ผ่องแผ้ว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
สำรอง 1นายกฤษดา ปาโท
สำรอง 2นางสาวกุลธรา อิ่มเงิน
สำรอง 3นายพงศ์นิวัติ วงศ์ศดิศยานนท์
สำรอง 4นายภาณุวัส พัชนี
สำรอง 5นางสาวสิรินทร์ เกียรติสุรนันท์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
สำรอง 1นายณัฏฐ์กร ชื่นวัฒนพงศ์
สำรอง 2นายธเนษฐ นิลกำแหง
สำรอง 3นายมานิตย์ จิโรจน์กุลกิจ
สำรอง 4นางสาววธูสิริ เค้าภูไทย
สำรอง 5นางสาวอาภากร จงใจพระ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
สำรอง 1นางสาวกรชนก จิรเวศยกุล
สำรอง 2นางสาวชนิกานต์ ถาวรวงษ์
สำรอง 3นายศรัณยู หวังบุญญาภิรัตน์
สำรอง 4นายอภิณัฐ แสงหิรัญ
สำรอง 5นายเจนวิชญ์ รัตนเย็นใจ